Poniedziałek 26 sierpnia 2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 06.10.2014 r.


I ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie INTRO
pl. Św. Macieja 4/5/6
50-244 Wrocław
NIP: 8951823283
REGON: 933027548
KRS: 0000217537

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego wykorzystania środków powierzonych na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP) na rok 2014 zgodnie z umową nr 1/DWMPC-V-561131/14

1. Zakres audytu dotyczyć będzie:

a) oceny prawidłowości rozliczeń finansowych, obejmujący w szczególności:
- weryfikację dokumentów księgowych dokumentujących wydatki poniesione w ramach powierzonych środków, które zostały wykazane w kwartalnych informacjach złożonych Dysponentowi Funduszu zgodnie z & 6 umowy nr 1/DWMPC-V-561131/14dotyczącej wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu za okresy do końca III kwartału 2014 roku, w tym weryfikację opisu dokumentów księgowych o poniesieniu wydatku w ramach projektu oraz procentowym udziale Ministerstwa Sprawiedliwości i Stowarzyszenia
- sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja wydatków dla realizacji zadania zgodnie umową podpisaną z Dysponentem Funduszu w tym rachunki bankowe.
- weryfikację zgodności danych zawartych w informacjach kwartalnych z ewidencją księgową,
- weryfikację dowodów zapłaty i innych dokumentów potwierdzających faktur zakupu zamówionych towarów i usług,
- sprawdzenie, czy wkład własny jest wniesiony zgodnie z harmonogramem zadania,
- sprawdzenie, czy w ramach zadania nie finansuje się zwykłej działalności jednostki realizującej zadanie, a jedynie koszty związane z realizacją zadania w ramach podpisanej umowy z Dysponentem Funduszu,
- sprawdzenie innych nieprzewidzianych przychodów oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Dysponenta Funduszu środków.

b) sposób rekrutacji uczestników zadania (sprawdzenie kwalifikowalności osób objętych zadaniem na podstawie reprezentatywnej grupy, nie mniejszej niż 10% odbiorców projektu, zgodnie z przyjętym przez jednostkę wewnętrznym Regulaminem przyznawania pomocy z środków FPPOPP)

c) sprawdzenie stosowania zasad z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm. - dalej p.z.p.

d) sprawdzenie prawidłowości wydatkowania dotacji pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania oraz:
a. zgodności danych zawartych w informacjach kwartalnych ze stanem faktycznym
b. stosowania ustawy p.z.p. o ile jest podmiotem zobligowanym do jej stosowania lub zasad art. 3 ust. 3 p.z.p.
c. przebiegu i sposobu realizacji zadań
d. wykorzystania środków przekazanych na realizację zadań
e. sposobu prowadzenia dokumentacji księgowej
f. prawidłowości rozliczeń ustalających koszty realizacji zadań
g. zgodności przetwarzania danych osobowych wnioskodawców zgodnie z umową nr 1/DWMPC-V-561131/14, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem, o którym mowa w & 5 ust. 12 umowy 1/DWMPC-V-561131/14
e) sprawdzenie wykorzystania środków finansowych uzyskanych od Dysponenta Funduszu na inne cele, niż określone w umowie lub w sposób niezgodny z przedłożonym kosztorysem,

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Planowany termin realizacji- w przedziale czasowym: 04.11.2014 - 01.12.2014r.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 31.10.2014r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: katarzyna.paikert@psychotekst.pl
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 03.11.2014r.

V. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena - 100%

VI. INFORMACJE
1. Informujemy, iż zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. Informujemy, iż zapytanie nie jest realizowane w trybie Pzp.
VII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Paikert pod numerem telefonu: 730-304-749 lub emailem: katarzyna.paikert@psychotekst.plWszelkie prawa zastrzeżone © Copyright Stowarzyszenie INTRO
Pl. Sw. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław
www.intro.org.pl - intro@psychotekst.pl